• darkblurbg

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer D.2061 d.d. 27 maart 1995

 

 A. Algemeen

 

1. Alle tussen Hondenschool JOTTEM! en cursist gesloten en te sluiten

overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 

2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de

hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen

eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

 

3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede van het

dierenpaspoort betreffende de inentingen van de te trainen honden te overleggen.

 

4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de

overeenkomst mede te ondertekenen

 

5. Afwijkende bedingingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen

en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is

overeengekomen.

 

6. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de

eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

 B. Cursus

 

1. De hondenschool is gesloten of officiële zon -en feestdagen. De vakanties worden, voor zover

mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

 

2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant te voldoen voor aanvang van de cursus, bij gebreke waarvan de cursist niet tot de les zal worden toegelaten.

 

3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.

 

4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.

 

5a. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg met en naar de mogelijkheden van de instructeur(s) ingepast.

 

5b. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen

 

6. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald kunnen worden.

 

 C. Reglement van orde

 

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s) - aangelijnd te zijn.

 

2. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden

 

3. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien

 

4. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenart

 

5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt

 

6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

 

7. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico van de cursist.

 

8. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de lessen.

 

9. Tijdens de lessen is het de cursist verboden te roken.

 

D.   Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur van de hondenschool.

 

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.

 

3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool JOTTEM! voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3. genoemd.

 

E.  Privacy

Privacy is een kwestie van vertrouwen, daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Hondenschool Jottem! heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zo ook willen wij dat onze klant op de hoogte gehouden wordt van kwaliteitsproducten. Wij maken daarom eenmalig gebruik van uw email gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod en productinformatie van onze exclusieve partners Proteq en Prins. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij ons aangeven en zullen wij hier rekening mee houden.